Xây dựng chương trình dịch máy thống kê

Project leaders
Nguyen Phuong Thai
Project duration
2012-2013
Funding sources
Đại Học Quốc gia Hà Nội