Xây dựng thử nghiệm bộ dịch tự động EBMT

Funding sources
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Project leaders
Nguyễn Minh Quang