VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2

Xây dựng thử nghiệm bộ dịch tự động EBMT

Funding sources
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Project leaders
Nguyễn Minh Quang

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2