Xây dựng thử nghiệm bộ dịch tự động EBMT

Funding sources
Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Project leaders
Nguyễn Minh Quang

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2 

VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2