Phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên mạng xã hội và ứng dụng trong du lịch, kinh doanh sản phẩm công nghệ

Nghiên cứu các phương pháp giải quyết bài toán khai phá quan điểm người dùng, từ đó xây dựng hệ thống tổng hợp và phân tích xu hướng cộng đồng dựa trên các thông tin từ các mạng xã hội. Hệ thống được phát triển cho hai lĩnh vực là du lịch và kinh doanh sản phẩm công nghệ, có khả năng ứng dụng trong thực tế, có khả năng thu lợi nhuận cao một cách trực tiếp và làm tiền đề cho phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng khác liên quan. 

Funding sources
Bộ Khoa học Công nghệ
Project leaders
Trần Ngọc Anh