Nghiên cứu phát triển hệ thống dịch tiếng nói hai chiều Việt – Anh, Anh – Việt có định hướng lĩnh vực

Mục tiêu thực hiện:

  • Làm chủ công nghệ nền cho dịch tiếng nói, tập trung cho cặp ngôn ngữ Việt-Anh, Anh- Việt.
  • Xây dựng được một hệ thống dịch tiếng nói 2 chiều Anh-Việt, Việt – Anh cho một lĩnh vực cụ thể.

Các sản phẩm chính:

Hệ thống dịch tiếng nói hai chiều Việt –Anh, Anh – Việt định hướng ứng dụng cho một lĩnh vực cụ thể, đáp ứng một số yêu cầu sau:
1. Có khả năng giao tiếp với giọng chuẩn Hà Nội và giọng chuẩn Sài Gòn;
2. Chạy được trên nền PC thông dụng và có khả năng phát triển cho các thiết bị cầm tay di động;
3. Được thử nghiệm và đánh giá hiệu năng trong một môi trường ứng dụng thực tế;

Funding sources
Bộ Khoa học Công nghệ
Project duration
2012-2013
Project leaders
PGS. TS. Lương Chi Mai