Event Registration

O-COCOSDA 2022
Thông tin chương trình hội nghị O-COCOSDA 2022

Registration
Đăng kí tham dự 

Early Bird: By October 7, 2022
Standard: After October 7, 2022
Đăng kí sớm: Ngày 07/10/2022 trở về trước
Đăng kí thường: Sau ngày 07/10/2022

Registration fee (VND)
Phí tham dự (VND)
IEEE member
Thành viên IEEE
Non-IEEE member
Không phải thành viên IEEE
Early Bird
Mức sớm
Standard 
Mức thường 
Early Bird
Mức sớm
Standard 
Mức thường 

Paper registration 
Tác giả chính 

3,200,000
(~135 USD)
- 3,800,000
(~160 USD)
-
Virtual attendance (no paper, non student)
Tham dự trực tuyến (không là tác giả chính, không phải sinh viên)
1,000,000
(~40 USD)
1,200,000
(~50 USD)
1,200,000
(~50 USD)
1,500,000
(~65 USD)

Virtual attendance (no paper, student)
Tham dự trực tuyến (là sinh viên không là tác giả chính)

Free
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Miễn phí
Free
Miễn phí

Note 
Lưu ý

  • The  above fees are exclusive of bank transfer fee.

Phí tham dự nêu trên không bao gồm phí chuyển khoản ngân hàng.

  • After registering, participants will receive a confirmation email to their registered email address, as well as an email containing information about joining the online conference. 

Sau khi đăng kí, người tham dự sẽ nhận được email xác nhận đăng kí tới địa chỉ email đăng kí và một email chứa các thông tin truy cập phòng hội nghị trực tuyến.  

  • We have no cancellation policy.

Chúng tôi không có chính sách huỷ đăng kí.

Author Registration
Phí đăng kí với tác giả báo cáo tại hội nghị

Every conference paper requires one paper registration by September 30, 2022 to be included in the program. Other authors only need to pay attendance fee. Each paper registration can only cover one paper.
Mỗi báo cáo hội nghị cần có một tác giả đăng kí, nộp phí trước hoặc đúng hạn ngày 30/09/2022. Các tác giả khác chỉ cần đóng phí tham dự. Mỗi đăng kí chỉ có giá trị cho một báo cáo. 

Early Bird Rate 
Đăng kí sớm

To qualify for Early Bird rates, full payment should be made on or before October 7, 2022.
Phí đăng kí sớm chỉ áp dụng với người tham dự đăng kí và đóng phí vào ngày 7/10/2022 hoặc trước đó.

IEEE and Student Discounts
Giảm phí cho thành viên IEEE và sinh viên

Reduced registration fees are available for IEEE Members and students.  For online registration, a scanned copy of the IEEE ID and/or the student ID should be attached.
Thành viên IEEE và sinh viên được giảm phí tham dự hội nghị. Nếu đăng kí trực tuyến, người tham dự cần đính kèm bản sao của thẻ thành viên IEEE và/hoặc thẻ sinh viên. 

MODE OF PAYMENT
Phương thức thanh toán

Method 1: Bank Transfer
Cách 1: Chuyển khoản

Name:  VIETNAM ASSOCIATION FOR INFORMATION PROCESSING
Address: 1 Han Thuyen str., Hai Ba Trung, Hanoi, Vietnam
Bank:  Vietnam International Bank
No 64-68 Ly Thuong Kiet Street, Tran Hung Dao Ward, Hoan Kiem District, Hanoi
Branch:  VIB Ly Thuong Kiet
Account Number for USD payment: 003 84006 0000 085 
Account Number for VND payment: 003 70406 0000 979 
Swift Code:  VNIBVNVX
Tên tài khoản:  Hội Tin học Việt Nam
Địa chỉ: Số 1 Hàn Thuyên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Ngân hàng: Ngân hàng Quốc tế  
64-68 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Chi nhánh:  VIB Lý Thường Kiệt
Số tài khoản tiền USD: 003 84006 0000 085 
Số tài khoản tiền Việt: 003 70406 0000 979 
Swift Code:  VNIBVNVX
 

Payment Reference: COCOSDA paper_id (0 if no paper)
Nội dung chuyển khoản: COCOSDA paper_id (0 if no paper)
For bank transactions, participant must fill-up the registration form with the following documents attached: Deposit slip, scanned copy of the IEEE ID (for IEEE members), student card (for student participants).
Sau khi chuyển khoản, người tham dự cần điền phiếu đăng kí tham dự (link). Các tài liệu sau phải được đính kèm: xác nhận chuyển khoản, bản chụp thẻ thành viên IEEE và/hoặc thẻ sinh viên.  

Local participants should use this method  (VND payment). Please contact organizers for local attendance fee.
Người tham dự sống tại Việt Nam nên sử dụng cách này (chuyển khoản vào tài khoản VND). 

Method 2: Online payment
Cách 2: Nộp phí trực tuyến

For online payments, participants must register through an online system.  

Để nộp phí trực tuyến, người tham dự cần đăng kí thông qua hệ thống đăng kí

If you have any question, please send an email to: cocosda2022@gmail.com.
Mọi thắc mắc xin gửi email tới địa chỉ cocosda2022@gmail.com.

List of registered participants