Chương trình hội nghị O-COCOSDA 2022

Hội nghị lần thứ 25 O-COCOSDA (O-COCOSDA 2022) sẽ được tổ chức vào ngày 24-26 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội. Ban tổ chức O-COCOSDA 2022 mời tất cả các nhà nghiên cứu và phát triển, các đối tác công nghiệp của O-COCOSDA 2022 và các nhà tài trợ tham gia hội nghị.

Chuỗi hội nghị O-COCOSDA cung cấp một diễn đàn thường xuyên để thảo luận về hợp tác quốc tế trong việc phát triển kho ngữ liệu và việc phối hợp các phương pháp đánh giá hệ thống vào/ra bằng tiếng nói cho cả các nhà nghiên cứu trong công nghiệp và giới hàn lâm. Tiếp nối chuỗi 24 cuộc họp thành công trước đó, hội nghị lần này nhằm vào các lĩnh vực nghiên cứu về phương pháp đánh giá và phát triển cơ sở dữ liệu.

Chương trình hội nghị có các nội dung chính như sau.

Giờ

Nội dung

Ngày 1 (24-11-2022)

8:30-9:00     

Khai mạc

9:00-10:00

Báo cáo mời 1
Prof. Haizhou Li: 
Seeing to Hear Better

10:00-10:15

Nghỉ giải lao

10:15-12:00

Phiên 1: Nhận dạng tiếng nói

12:00-14:00

Nghỉ trưa

14:00-15:30

Phiên 2: Cảm xúc và ngôn điệu

15:30-15:45

Nghỉ giải lao

15:45-17:15

Phiên 3: Mô hình học ngôn ngữ

Ngày 2 (25-11-2022)

8:30-9:30

Báo cáo mời 2 
Prof. Sakriani Sakti: 
Language Technology for All: From the technology and indigenous community perspectives

9:30-9:35

Nghỉ giải lao

9:35-10:50

Phiên 4: Tiếng và giọng địa phương

10:50-10:55

Nghỉ giải lao

10:55-11:55

Họp Ban chỉ đạo O-COCOSDA (chỉ thành viên ban chỉ đạo)

11:55-14:00

Nghỉ trưa

14:00-15:30

Phiên 5: Cơ sở dữ liệu đa phương thức

15:30-15:45

Nghỉ giải lao

15:45-17:15

Phiên 6: Tổng hợp và dịch tiếng nói

Ngày 3 (26-11-2022)

8:30-9:30

Báo cáo từ các quốc gia

9:30-9:35

Nghỉ giải lao

9:35-10:35

Cuộc thi nhận dạng giọng nói

10:35-11:05

Bế mạc

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2 

VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2