VLSP 2020 Committees

Workshop General Chair

 • Nguyen Thi Minh Huyen, VNU University of Science, Hanoi, Vietnam 

Workshop Organizing Co-chairs

 • Nguyen Van Huy, VINBDI, Vietnam
 • Ha Thanh Le, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany
 • Vu Xuan Son,  Umeå University, Sweden
 • Nguyen Thi Thu Trang, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam
 • Tran The Trung, FPT, Vietnam
 • Tran Mai Vu, VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam

Workshop Program Committee Co-chairs

 • Nguyen Le Minh, JAIST, Japan
 • Luong Chi Mai, Institute of Information Technology, VAST, Vietnam 

Program Committee:

 1. Ngô Xuân Bách, PTIT, Vietnam
 2. Nguyễn Việt Cường,  INT²
 3. Lê Anh Cường, TDTU, Vietnam
 4. Phạm Hiển, IOL, VASS 
 5. Phan Xuân Hiếu, UET, VNU  
 6. Lê Quang Hùng, QNU, Vietnam
 7. Lê Thanh Hương, HUST, Vietnam
 8. Nguyễn Văn Huy, VINBDI
 9. Nguyễn Thị Minh Huyền, HUS, VNU
 10. Hà Thành Lê, KIT, Germany
 11. Lương Chi Mai, IOIT, VAST
 12. Nguyễn Lê Minh, JAIST, Japan
 13. Phạm Quang Nhật Minh, Aimesoft Co., Vietnam
 14. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, UIT, VNUHCM
 15. Lê Hồng Phương, HUS, VNU 
 16. Vũ Xuân Sơn, Umea University, Sweden
 17. Nguyễn Phương Thái, UET, VNU
 18. Lê Công Thành, InfoRe
 19. Nguyễn Thị Thu Trang, HUST, Vietnam
 20. Trần Thế Trung, FPT, Vietnam
 21. Nguyễn Văn Vinh, UET, VNU
 22. Trần Mai Vũ, UET, VNU