VLSP 2020 Committees

Workshop General Chair

 • Nguyen Thi Minh Huyen, VNU University of Science, Hanoi, Vietnam 

Workshop Organizing Co-chairs

 • Nguyen Van Huy, VINBDI, Vietnam
 • Ha Thanh Le, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany and Vingroup Big Data Institute (VINBDI), Vietnam
 • Vu Xuan Son,  Umeå University, Sweden
 • Nguyen Thi Thu Trang, Hanoi University of Science and Technology, Vietnam
 • Tran The Trung, FPT, Vietnam
 • Tran Mai Vu, VNU University of Engineering and Technology, Hanoi, Vietnam

Workshop Program Committee Co-chairs

 • Nguyen Le Minh, JAIST, Japan
 • Luong Chi Mai, Institute of Information Technology, VAST, Vietnam 

Workshop Publication Co-chairs

 • Vu Xuan Son,  Umeå University, Sweden
 • Nguyen Thanh Son, Institute of High Performance Computing, A*STAR, Singapore
 • Ha Thanh Le, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany and Vingroup Big Data Institute (VINBDI), Vietnam
 • Vu Tien Thanh, Oracle, Australia

Program Committee:

 1. Ngô Xuân Bách, PTIT, Vietnam
 2. Nguyễn Việt Cường,  INT²
 3. Lê Anh Cường, TDTU, Vietnam
 4. Phạm Hiển, IOL, VASS 
 5. Phan Xuân Hiếu, UET, VNU  
 6. Lê Quang Hùng, QNU, Vietnam
 7. Lê Thanh Hương, HUST, Vietnam
 8. Nguyễn Văn Huy, VINBDI
 9. Nguyễn Thị Minh Huyền, HUS, VNU
 10. Hà Thành Lê, KIT, Germany & VINBDI, Vietnam
 11. Lương Chi Mai, IOIT, VAST
 12. Nguyễn Lê Minh, JAIST, Japan
 13. Phạm Quang Nhật Minh, Aimesoft Co., Vietnam
 14. Nguyễn Lưu Thuỳ Ngân, UIT, VNUHCM
 15. Lê Hồng Phương, HUS, VNU 
 16. Vũ Xuân Sơn, Umeå University, Sweden
 17. Nguyễn Phương Thái, UET, VNU
 18. Lê Công Thành, InfoRe
 19. Nguyễn Thị Thu Trang, HUST, Vietnam
 20. Trần Thế Trung, FPT, Vietnam
 21. Nguyễn Văn Vinh, UET, VNU
 22. Trần Mai Vũ, UET, VNU
 23. Lê Đức Trọng, UET, VNU
 24. Harry Nguyen, University of Glasgow, Singapore
 25. Alex To, ReML
 26. Nguyễn Thuỳ Trinh, ReML
 27. Nguyễn Quang, UET, VNU
 28. Linh Le, ReML
 29. Hoàng Minh Đức, ReML
 30. Nguyễn Anh Tuấn, ReML
 31. Lê Nghĩa, ReML

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2 

VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2