VLSP 2021 tổ chức tại Trường ĐH CNTT, ĐHQG TPHCM

Hội thảo quốc tế lần thứ 8 về Xử lí ngôn ngữ và tiếng nói tiếng Việt (VLSP 2021) sẽ được tổ chức vào ngày 26/11/2021, tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG TP Hồ Chí Minh. 

 

 

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2 

VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2