Tài nguyên ngôn ngữ

Để nhận được các bộ dữ liệu VLSP, xin mời điền biểu mẫu liên quan, kí và gửi tới VLSP qua địa chỉ email sau: vlsp dot resources at gmail dot com.