VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2

Tài nguyên ngôn ngữ

Để nhận được các bộ dữ liệu VLSP, xin mời điền biểu mẫu liên quan, kí và gửi tới VLSP qua địa chỉ email sau: vlsp dot resources at gmail dot com. 

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2