Tài nguyên ngôn ngữ

Để nhận được các bộ dữ liệu VLSP, xin mời điền biểu mẫu liên quan, kí và gửi tới VLSP qua địa chỉ email sau: vlsp dot resources at gmail dot com. 

Sponsors - Partners

VinBDI   VinIF     Aimesoft   VBee     Zalo   InfoRe      VTCC    VCCorp    VAIS    ReML.AI     Dagoras

 

IOIT     HUS     USTH    UET    HUST     Vietlex     INT2 

VLSP 2021 Sponsors

 

 UIT     HUS     UET     VinIF     Aimesoft     VBee     Zalo     INT2