Xây dựng chương trình dịch máy thống kê

Funding sources
Đại Học Quốc gia Hà Nội
Project duration
2012-2013
Project leaders
Nguyen Phuong Thai